ویدئوهای برچسب: «فال کف دست»


  • شکل کف دست با اهمیت هست چون شخصیت هر فرد را میگوید و این شکل میتونه بیانگر هر کس باشد که شما خودتون هم میتونید کف دستتون و ببینید و تشخیص بدید که چه فردی هستید که مثلا ادمهایی که کف دستشون مستطیل هست دوست دارند رهبر باشند و خود خواه و یا اگر کف دستتون گرد است دوست دارید همیشه تو اجتماع باشید و دوستان جدید پیدا کنید و عاشق این هستید که بهتون توجه کنند ولی از کارهای تکراری بدتون میاد ولی اگر دستتون مربعی است عاشق هوای ازاد هستید و فردی پرتحرک هستید…