ویدئوهای برچسب: «سهامداران»


  • شرکت فولاد نطنز توانست با درک نیازها و شرایط موجود چشم انداز خود را در افق جدید صنعت و اقتصاد کشور تعریف نموده وبا اتخاذ استراژی مناسب و کارآمد و تدوین برنامه های جدید برتمامی مشکلات فائق آمده گسترش نگاه خود را به بازار های داخل و خارج وسعت بخشد شرکت  فولاد نطنز جهت تثبیت جایگاه و اعتبار جهانی با برخورداری از یک نگرش استراتژیک با جهت گیری رقابتی و منظور رسیدن به کیفیتی فراگیر در عرصه های گوناگون بازار داخل و خارج اقدام به ایجاد سیستم های مدیریتی…