ویدئوهای برچسب: «داروباحال»

  • توسط: تدریسی

    طنزخنده داربه انسان روح یه می دهد. ماانسان ها نیاز به خنده وشادی داری م . . . . . . . خ خ خ خ خ خ خ ط ط ط ط ط ط ن ن ن ن ن ز ز ز ز ز. به خصوص باحال ودیدن ی باشه . . . . . . . . . . . .شما رابه یک طنز خنده دار و باحال دعوت می کنم . خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ ن ن ن ن ن ن ن ن ن نن   د  د د د د ه ه ه ه ه ه ه ه هط ط ط ط ط ط  ن ن ن ن ن ن ن ز ز زز ز  زز  ز زز ز ز ز  ز زز ز انسان به این دنیا آمده که باشادی زندگی کند وبامشکل ات بتواند به خوب ی کنار بیاید پس…
  • ویدیوی مرتبط