ویدئوهای برچسب: «دراسمان»

  • توسط: مهیج

    شکی دراین حقیقت وجودندارد که عقاب امپریال اسمان است ودیگراینکه با چنین عملکردو مهارتی درپروازو شیوهای شکاررقیبی درپهن بستراسمان این صیاد رانیست .. اما دراین ویدیوی شگفت میبینید که روی زمین کاملا با ساختارجثه و بالها کاملا منفعل عمل میکند