ویدئوهای برچسب: «یافتنی»


  • چهره های سرشناس از کسانی که هرچند بارها شکست خورده اند ولی دراخر موفق وبه نتیجه رسیده اند

  • صحبت های دکتر احمد محمدی مدرس و مشاور توسعه فردی و توسعه کسب و کار و مدیر آکادمی بازار در رابطه با بحث مهم ساختن آینده خوب و مورد دلخواه .  www.BazarAcademy.ir