ویدئوهای برچسب: «زرد رنگ»


  • رنگ زرد یک رنگ روشن و شاد و گرم است که خیلی از ماها و اطرافیانمون این رنگ و دوست داریم  که با دوست داشتن هر رنگ میتوان به شخصیت طرف پی برد و همچنین میتوان خیلی از بیماریها را درمان کرد برای مثال رنگ زرد رنگی است که روی روحیه ادم اثر خیلی خوبی بجا میذاره و روی اعصاب و اشتها و اعتماد به نفس انسان نیز اثر میذارد که محرک حرکت هست و مغز را نیرومند میکند و اثر پاک کننده روده ها و پوست دارد و همچنین فعالیت طهال را کاهش میدهد مسهل هست و مانع تهوع ست که ا…
  • ویدیوی مرتبط