ویدئوهای برچسب: «جانانۀ»


  • یک فیل 17 ساله در تایلند وقتی حملۀ یک شخص به مربی اش را دید، خود را به سرعت او رساند تا از او دفاع کند