ویدئوهای برچسب: «Raspberry»


  • آدرس دریافت:http://mohandesbartar.ir/rak2520 عدد رینولز یک عدد بی بعد است که نسبت نیروهای اینرسی به ویسکوزیته را بیان می کند و درجه اهمیت این دو نیرو را به صورت کمی بیان می کند از کاربردهای این عدد دسته بندی رژیم های مختلف جریان مثل آرام و آشفته است. نقش دیواره ها در سیال های آشفته بسیار مهم است.با استفاده از Modal لزجت K-epsilon و طراحی ویژه لوله جریان آشفته را مدلسازی خواهیم کرد. در آخر به تحلیل نتایج خواهیم پرداخت   …

  • آدرس دریافت:http://mohandesbartar.ir/rak2505 یکی از ویژگی های مهم برد رزبری پای اتصال به دستگاهها و ماژول های مختلف از طریق کانکتور GPIO می باشد. از پروتکل هایی که از طریق کانکتور GPIO رزبری پای قابل پیاده سازی می باشد پروتکل I2C است. از این پروتکل برای ارتباط رزبری پای با وسایل جانبی دیگری نظیر حافظه ها، سنسورها و غیره استفاده می شود. I2Cیک پروتکل ارتباطی سریال یک طرفه است که به صورت سنکرون اطلاعات را ارسال می کند و نیازمند کلاک می باشد. ارتباط …

  • Raspberry Cheesecake Bites Recipe  

  • Raspberry and Banana Sorbet | Cooking With Amber  

  • Raspberry Cheesecake Bites Recipe