ویدئوهای برچسب: «تواناییهای»


  • این ویدئو، ازنوع سخنرانیهای TED بوده کهظرفیت و محدودیت حافظه کاری را بیان میکند. به زبان اصلی  و با زیرنویس فارسی می باشد.