ویدئوهای برچسب: «درمان تکرر ادرار»


  • تکرر ادراری شبانه  یعنی هر فرد تا دوبار ر شب اگر برای ادرار بیدار شود این معمولی است ولی اگر بیشتر از دو بار شود این رو تکرر ادرار میگویند و سن افراد مثل 20 تا 40 سالگی کمتر برای تخلیه ادرار به دستشویی میروند ولی در سن های بالاتر این روش بیشتر میشود و  این بیماری محسوب نمیشود و کل حجم ادرار 24 ساعت روزانه را چارت کنید و شبانه را نیز چارت کنید و اگر بیش از 30 در صد در شبانه باشد این تکرر ادرار میشود و بیماری هایی مثل دیابت .فشار خون باعث تکرر ادرا…
  • ویدیوی مرتبط