ویدئوهای برچسب: «Wago»


  • ترمینال های ریلی - کانکتور های ماژولی - ترمینال - تخته ی سرهم بندی شده - سیستم محافظ متصل - سیستم های فشار - کانکتور برای جعبه های اتصال

  • ماژول - تکنولوژی بی سیم - سوییچ های صنعتی - سنسور / جعبه های فعال کننده / کابل و کانکتور

  • ماژول - تکنولوژی بی سیم - سوییچ های صنعتی - سنسور / جعبه های فعال کننده / کابل و کانکتور

  • ترمینال های ریلی - کانکتور های ماژولی - ترمینال - تخته ی سرهم بندی شده - سیستم محافظ متصل - سیستم های فشار - کانکتور برای جعبه های اتصال

  • رله - اپتوکوپر - عملیات مخصوص - ماژول های رابط - ترنسدیوستر - پاور ساپلای - محافظ اضافه ولتاژ - تکنولوژی بی سیم - غلاف ( جاسازی ) خالی و استقرار نصب