ویدئوهای برچسب: «۱۱C»


  • انواع هویه و پرس Goot: هویه رومیزی - هویه قلمی - هویه هوای گرم - هویه وان قلع - سیم لحیم - شمش قلع - روغن لحیم - قلع کش