ویدئوهای برچسب: «VSON»


  • انواع یکسو کننده: دیود ، دوبل دیود ، ماژول دوبل دیود ، پل دیود ، تریستور ،  MOSFET،  IGCT، IGBT و ... انواع نیمه هادی ها: تریستور ، پل تریستور ، ماژول تریستور ، ماژول دوبل تریستور ، ترانزیستور و ...