ویدئوهای برچسب: «Oboe»


  • Gabriel's Oboe ماموریت، یا ماموریت مذهبی فیلمی به کارگردانی رولند جافه. و بازی  رابرت دنیرو  جرمی آیرونز لیام نیسون. موسیقی این فیلم هم ساخته انیوموریکونه است