ویدئوهای برچسب: «شغالکفتارشیرتمساحگاومیش»

  • توسط: مهیج

    شغالها ازخوانواده سگ سانها هستند که گروهی زندگی میکنند.. دراین ویدئونحوه برخوردگروهی انها باکفتارکه ازانها یکی را شکارکرده نشان ازاجتماعی بودن انها دارد