ویدئوهای برچسب: «sha»

  • توسط: کوئن

    فیلم بازی Paladins Sha Lin
  • توسط: کوئن

    فیلم بازی Paladins Sha Lin 
  • توسط: bookshop

    انجماد مفصل شانه یا شانه یخ زده (FROZEN SHOULDER) چیست ؟ "شانه منجمد"، "شانه یخ زده"، "شانه فریز شده"، "چسبندگی شانه"، "فروزن شولدر" و "کپسولیت چسبنده" همگی اسامی یک بیماری است که در زبان انگلیسی به آن "Frozen Shoulder" یا "Adhesive Capsulitis" گفته می شود. در این بیماری، هم شانه دردناک می شود و هم دامنه حرکتی آن بطور قابل توجهی کاهش می یابد و بیمار نمی تواند دست خو…
  • ویدیوی مرتبط