ویدئوهای برچسب: «نظام آموزشی»

 • توسط: Shahrzad

  جوایز وایز از معروف ترین جوایز در نظام آموزشی به حساب می آید. در این کلیپ برنامه های آموزشی را خواهیم دید که توانسته اند جوایز وایز را دریافت کنند.
 • توسط: sulmaz

  ~~دربسیاری ازکشورها هدف ازآموزش تربیت کارگرهای ماههر برای برطرف کردن نیازهای منطقه ایست.کشوری که درآن مواد غذایی کم است به پرورش متخصص تاریخ نمیپردازد.مثلا جزایر گالا پاگوس دراقیانوس آرام به پژوهشهای زیست محیطی که درآنها انجام میشوند مشهورند.دراین جزایر برنامه آموزش جوانان درزمینه حفا ظت ازمحیط زیست وشرایط اقلیمی به اجرا درآمده است.جزایرگالاپاگوس آزمایشگاهی طبیعی ازلحاظ گونه های زیستی متنوع است.این جزایر میزبان 5200دانش آموز ابتدایی ومتوسطه در شب…
 • توسط: sulmaz

  ~~پیزابرنامه ایست که هرسه سال نظامهای آموزشی در جهان را از طریق آزمایش هزاران دانش آموز 15ساله می سنجد.آزمون برمبنای دانش موردنیازدربزرگسالی درزمینه ریاضیات خواندن وعلوم انجام میشوند.براساس آخرین نتایج چین دائمادرصدر جدول پیزا قرارمیگیرد.نظام آموزشی درشانگهای جزوبهترینها بین 64کشورشرکت کننده است وتقدم خودرادائما افزایش میدهد.سال گذشته بیش از6000دانش آموز اهل شانگهای درآزمون پیزاشرکت کردند.وپسری به نام ژنژای نیز جزوآنهاست.بانحوه زندگی ژنژای آشنا م…
 • توسط: hebe

  ~~درپایان تابستان دانش آموزان برای رفتن دوباره به مدرسه مشکل دارند چه میتوان کردتااین مشکل برطرف شود؟چطوررفتن به مدرسه راآسانترمیکنند؟درنظام آموزشی فرانسه روزهای بلند درسی وجوددارنددرمدرسه های فرانسه دوشنبه سه شنبه پپنج شنبه ها وجمعه هاکلاس تشکیل میشودکه ازساعت هشت ونیم تاچهارونیم است واستراحتی هم برای نهاروجودداردبه گفته معلمها برای هردقیقه برنامه ریزی شده است وبرنامه خیلی فشرده است.البته دانش آموزانی که والدین شاغل دارند ساعتهای بیشتری درمدرسه …