ویدئوهای برچسب: «شیرزخمی»

  • توسط: مهیج

    شیرماده توسط گله دیگه از شیرها به شدت زخمی شده که با این وضع خواهدمرد..اغلب یا توسط خود شیرها یا کفتارها این اتفاق برای این شکارچی می افتد