ویدئوهای برچسب: «کوریولیس»


  • یکی از ورش های اندازه گیری مقدار فلوی عبوری سیال درون پایپ استفاده از روش کوریولیس می باشد. در این کلیپ نحوه استفاده از این روش که به نام coriolis معروف می باشد نشان داده شده است. کوریولیس در واقع یک پدیده می باشد که وقتی جریان داخل یک شیلنگ جاری می گردد باعث حرکات نوسانی در آن شیلنگ می گردد و هرچه مقدار جریان بالاتر برود مقدار حرکات نوسانی نیز تغییر می کنند. …