ویدئوهای برچسب: «صفرایی»


  •   صفرا = آتش = گرم و خشک = مزه صبحگاهی دهان = تلخ = شخصی که مزاجش صفراوی باشد
  • ویدیوی مرتبط