ویدئوهای برچسب: «توانمندسازی»


  • برای دانلود مبانی نظری ، ادبیات ، پیشینه تحقیق داخلی ، پیشینه تحقیق خارجی در مورد توانمندسازی کارکنان به ادرس ذیل مراجعه نمایید. https://goo.gl/vMkR8p
  • توسط: زاگ

    سخنرانی دکتر امامی