ویدئوهای برچسب: «پیکردر»


  • طول و جثه این مار به حدی بزرگ و غول پیکر است که تجسم روبرو شدن با آن نیز برای هر انسانی وحشتناک می باشد، باور کنید یک فرد بزرگسال را میتواند در چند ثانیه ببلعد ! نگاه کنید وقتی از کنار آتش خاموش شده اجاق میگذره خودتان مقایسه کنید چقدره؟!