ویدئوهای برچسب: «زیرپوسته»

 • توسط: دلیام

  آموزش ساخت وبسایت تک صفحه ای با ورد پرس  درست کردن زیرپوسته
 • توسط: دلیام

  ساخت نمونه کار در ورد پرس تغییر زیرپوسته برای پستهای دست ساز در وردپرس
 • توسط: دلیام

  ساخت نمونه کار در ورد پرس  ساختن زیرپوسته برای پستهای دست ساز در وردپرس
 • توسط: دلیام

  آموزش ساخت زیر پوسته برای ورد پرس  فایلهای index زیرپوسته در وردپرس
 • توسط: دلیام

  آموزش ساخت زیر پوسته برای ورد پرس  اجازه استفاده از زیرپوسته در وردپرس
 • توسط: دلیام

  آموزش ساخت زیر پوسته برای ورد پرس اضافه کردن screenshot برای زیرپوسته در وردپرس
 • توسط: دلیام

  آموزش ساخت زیر پوسته برای ورد پرس اضافه کردن favicon برای زیرپوسته در وردپرس
 • توسط: دلیام

  آموزش ساخت زیر پوسته برای ورد پرس مخفی کردن صفحه ثابت برای زیرپوسته در وردپرس
 • توسط: دلیام

  آموزش ساخت زیر پوسته برای ورد پرس  جلوگیری نملیش صفحه ثابت برای زیرپوسته در وردپرس
 • توسط: دلیام

  آموزش ساخت زیر پوسته برای ورد پرس استایل به عکسِ صفحه ثابت برای زیرپوسته در وردپرس
 • توسط: دلیام

  آموزش ساخت زیر پوسته برای ورد پرس  عکسِ صفحه ثابت برای زیرپوسته در وردپرس
 • توسط: دلیام

  آموزش ساخت زیر پوسته برای ورد پرس  نشان دادن صفحه ثابت برای زیرپوسته در وردپرس
 • توسط: دلیام

  آموزش ساخت زیر پوسته برای ورد پرس  عکسهای نمایشی برای زیرپوسته در وردپرس
 • توسط: دلیام

  آموزش ساخت زیر پوسته برای ورد پرس  بازسازی عکسها برای زیرپوسته در وردپرس
 • توسط: دلیام

  آموزش ساخت زیر پوسته برای ورد پرس تعریف enqueue و dequeue برای زیرپوسته در وردپرس
 • توسط: دلیام

  آموزش ساخت زیر پوسته برای ورد پرس  اضافه کردن آیکونهای اجتماعی برای زیرپوسته در وردپرس