ویدئوهای برچسب: «ناکند؟»

  • توسط: تاپ گستر

    زمانی که کلمه تشعشعات به گوشهایمان می رسد امکان دارد تصویر های انفجاری های بزرگ و جشن های ترسناکی در ذهنتان مداحی شود ولی این همه داستان نیست تابش های رنگین کمان و همینطور عکس برداری های پزشکی با اشعه ایکس هم وجود دارند بنابراین تشعشعات در واقع به چه چیزی گفته می شود و باید چه خبر نگران تاثیرات آن در آینده باشیم خوب جواب سوالات شما فقط با درک یک نکته درباره تشکر ساعات شروع می شود و این کلمه بود و دیده بسیار علمی را برای ما توصیف خواهد کرد تابش ها…