ویدئوهای برچسب: «کارشناس امورآموزشی»

  • توسط: sulmaz

    ~~پیزابرنامه ایست که هرسه سال نظامهای آموزشی در جهان را از طریق آزمایش هزاران دانش آموز 15ساله می سنجد.آزمون برمبنای دانش موردنیازدربزرگسالی درزمینه ریاضیات خواندن وعلوم انجام میشوند.براساس آخرین نتایج چین دائمادرصدر جدول پیزا قرارمیگیرد.نظام آموزشی درشانگهای جزوبهترینها بین 64کشورشرکت کننده است وتقدم خودرادائما افزایش میدهد.سال گذشته بیش از6000دانش آموز اهل شانگهای درآزمون پیزاشرکت کردند.وپسری به نام ژنژای نیز جزوآنهاست.بانحوه زندگی ژنژای آشنا م…