ویدئوهای برچسب: «تابرخورد»


  • برخوردداریم تابرخورد اینجادرامریکانحوه برخوردومنش ومدل صحبت کردن بادستفروش راببینین وبارفتاری که بادستفروش هادرایران مقایسه کنین اونوقت متوجه میشیم برخوردداریم تابرخورد ای کاش متوجه بشیم هرکسی فارغ ازهروابستگی انسان هست وشریف