ویدئوهای برچسب: «بلوکها»


  • آدرس دریافت:http://mohandesbartar.ir/hcm2650 در این ویدئو آموزشی نحوه اتصالات بلوک ها در محیط m-file نرم افزار Matlab 2017 آموزش داده شده است. بدلیل اینکه ساختار بلوکی در توصیف سیستم ها بخصوص در مهندسی کنترل از اهمیت بسزایی برخوردار است. لذا تمامی نکات مربوط به این مبحث در این ویدئو به طور کامل آموزش داده شده اند. همچنین برای فهم بهتر موضوع مثال های متعددی شبیه سازی شده است.   …