ویدئوهای برچسب: «درMatlab»


  • آدرس دریافت:http://mohandesbartar.ir/hcm2665 تحلیل رفتار سیستم های LTI در هنگام مواجه شدن با ورودی های مختلف از اهمیت زیادی برخوردار است. برای این منظور در این بخش به ترسیم پاسخ سیستم های LTI به ورودی های مختلف از جمله ورودی های پله، ضربه، نمایی و ... می پردازیم. در این راستا سیستم های زیادی با توصیف های مختلف مانند توصیف فضای حالت، توصیف تابع تبدیل، توصیف معادله دیفرانسیل مثال زده شده اند. لذا این آموزش تمامی حالت های مختلف را پوشش می دهد. همچنی…