ویدئوهای برچسب: «ویادبگیرند؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟»


  • با اپلیکیشن چراغ سبز کل آیین نامه راهنمایی ورانندگی رو در 1 روز یاد بگیرید  آیا وقت ندارید ندارید که کل کتاب را برای امتحان آیین نامه بخوانید؟ آیا دوست دارید در اولین بار قبول بشوید ؟ ما راه را برای شما هموار تر کرده ایم  شما با این برنامه در صرف زمان کمتری حدودا 2 ساعت به چنان آمادگی میرسید که همان بار اول از امتحان قبول خواهید شد  این برنامه شامل همه اون نکات مهم وکلیدی وبه همراه سوالات زیادی که تو آیین نامه هست جمع بندی شده وکار رو برای ش…