ویدئوهای برچسب: «Paradox»


  • داستان فیلم کلاورفیلد پارادوکس 2018 در مورد یک آزمایش علمی در ایستگاه فضایی است که شامل یک شتاب دهنده ذرات است اما این آزمایش نتایج غیرمنتظره ای در بر دارد و خدمه ایستگاه فضایی باید برای بقا مبارزه کنند و...