ویدئوهای برچسب: «دکتر بهادر باقری»


  • دكتر باقري متولد سال 1347 (يكي از روستاهاي اقليد فارس) است. دکتری زبان و ادبیات فارسی:   دانشگاه تربیتمدرس، سال 1379  كارشناسی­ارشد زبان و ادبیات فارسی:   دانشگاه تربیت معلم، سال 1373 کارشناسی زبان و ادبیات فارسی:    دانشگاه تهران، سال1370 دكتر باقري به عنوان استاد اعزامي  به كشور كلمبيا سفركرده اند تا به مدت دوسال در آنجا به دانشجويان، زبان و ادبيات فارسي بياموزند. ضمن آرزوي سلامتي و توفيق  براي ايشان و با اجازه از محضرشان، ویدئو های ارسال…

  • دكتر باقري متولد سال 1347 (يكي از روستاهاي اقليد فارس) است. دکتری زبان و ادبیات فارسی:   دانشگاه تربیتمدرس، سال 1379  كارشناسی­ارشد زبان و ادبیات فارسی:   دانشگاه تربیت معلم، سال 1373 کارشناسی زبان و ادبیات فارسی:    دانشگاه تهران، سال1370 دكتر باقري به عنوان استاد اعزامي  به كشور كلمبيا سفركرده اند تا به مدت دوسال در آنجا به دانشجويان، زبان و ادبيات فارسي بياموزند. ضمن آرزوي سلامتي و توفيق  براي ايشان و با اجازه از محضرشان، ویدئو های ارسال…

  • دكتر باقري متولد سال 1347 (يكي از روستاهاي اقليد فارس) است. دکتری زبان و ادبیات فارسی:   دانشگاه تربیتمدرس، سال 1379  كارشناسی­ ارشد زبان و ادبیات فارسی:   دانشگاه تربیت معلم، سال 1373 کارشناسی زبان و ادبیات فارسی:    دانشگاه تهران، سال1370 دكتر باقري به عنوان استاد اعزامي  به كشور كلمبيا سفركرده اند تا به مدت دوسال در آنجا به دانشجويان، زبان و ادبيات فارسي بياموزند. ضمن آرزوي سلامتي و توفيق  براي ايشان و با اجازه از محضرشان، ویدئو های ارسال…