ویدئوهای برچسب: «شکم ماهی»

  • توسط: گلچین

      این ماهی در داخل شکمش پر از ماهی های ریز هست که این ماهی ها رو در دریا ظاهرا به تارگی خورده است چون هنوز زنده هستند .کسانی که این ماهی را از آب گرفتند وقتی شکم او را پاره می کنند ماهی های درسته و زنده در شکمشان فراوان هست. کسانی که این ماهی را گرفتند و سریع شکمش را پاره کردند ماهی های ریز دیگر که در شکم او بودند را در آب انداختند و به آن ها جان دادند .خیلی جالبه که ماهی ها بدون جویدن می توانند غذایشان را بخورند …
  • ویدیوی مرتبط