ویدئوهای برچسب: «دزد بانک»

  • توسط: گلچین

      مجرم سابقه داری که با تقلید صدا توانسته بود از حساب مشتریان خوش نام بانک ها سرقت کند به دام پلیس افتاد .این فرد با بانک ها تماس می گرفته و خودش را به نام یکی از مشتریان خوش نام و خوش حساب شعبه معرفی می کرده و بعد از احوالپرسی از کارمند بانک در خواست انتقال پول از حسابش به حساب دیگری را داشته است کارمند بانک نیز به شبیه بودن صدای وی باورش می شود و بدون اینکه از او مدرکی بخواهد این کار را برایش انجام می داد  …