ویدئوهای برچسب: «سقوط قیمت نفت»


  •   سقوط قیمت نفت آن هم به این سرعت اثرات ضد تورمی دارد چیزی که در ظاهر برای مردم عادی خوب است ولی اگر ادامه پیدا کند ضنعت و بازرگانی را فلج خواهد کرد و در بدترین حالت به سقوط بازارهای سهام و رکود همه گیر منتهی خواهد شد به گفته ناظران این بازار این سناریوی بعیدی است اما کاهش قیمت نقت و چش انداز ادامه آن باعث شد ارزش پول چین به کمترین در چند سال گذشته برسد بزرگترین نگرانی فرانسه است که به نظر می رسد به سرعت به رکود می رسد  …