ویدئوهای برچسب: «دختر بسیجی»

  • توسط: گلچین

      آگاه سازی مردم جامعه و هم چنین هم اندیشی ها و همکاری در جامعه که اگر دل مردم را به هم نزدیک بکنیم و اعتماد سازی ها انجام شود مردم باور بکنند دوست و رفیق آن ها هستیم و اگاه سازی مردم جامعه و فضا سازی برای یک سری هم اندیشی ها و هم دلی ها در جامعه باعث می شود که زنان جامعه و خواهران بسیجی نیز نانچیکو را اموزش ببینند و از آن ها استفاده کنند در این ویدیو می بینیم یک سری از خواهران بسیجی با چادر و به سحتی نانچیگو را اید گرفته اند و دارند آن را تمر…