ویدئوهای برچسب: «معلولن»


  •   همه ما وقتی به یک مشکلی بر خورد می کنیم تازه یادمان می افتد خدایی وجود دارد و باید از او چیز هایی بخواهیم و دعا کنیم و نماز بخوانیم نمی دانیم که خدا همیشه منتظر بنده هاش هست که از او شکر گذاری کنند و از او چیزی بخواهند ولی این برای ما خیلی بد است که فقط در دوران غم به یاد خدا می افتیم همیشه در شادی ها نیز سعی کنیم شکر گذار خدا باشیم و او را بپرستیم تا هیچ وقت به مشکل برخورد نکنیم و موفق شویم  …