ویدئوهای برچسب: «sysweld»

  • توسط: سیملب

    شبیه سازی صنعتی جوش، FSW, MIG,TIG, RSW, LASER WELDING با  Abaqus, Ansys, Sysweld, Simufact شبیه سازی چند فازی با کوپ همزمان میدان حرارت و تنش و بررسی اثر جوش در سیستمهای پیچیده مانند خودرو، توربوماشین ها، صنایع سنگین، شبیه سازی المان محدود فرایند جوش و اثر آن در استحکام، خستگی، ارتعاشات و اکوستیک و تست تصادف (کرش تست) و بهینه سازی چند هدفه با نرم افزارهای اجزا محدود و انجام تست عددی کشش و برش و خمش و خستگی روی قطعات جوش Abaqus,Ansys ,Matlab ,Nc…