ویدئوهای برچسب: «simufact»

  • توسط: سیملب

    شبیه سازی شکل دهی فلزات- فورمینگ باDeform,Autoform, Abaqus, Ansys, MSC Marc, Simufact Forming, LS-Dyna هیدروفرمینگ،نورد سرد، مکانیک آسیب و پارگی، کشش معکوس، نورد سرد، پرس، اکستروژن داغ، فورجینگ تزریقی قطعات، هیدروفرمینگ پیش بینی مناطق پارگی در فرایند شکل دهی به وسیله شبیه سازی اجزاء محدود با استفاده از مکانیک آسیب مدلسازی و تحلیل فرآیند کشش معکوس مطالعه اثر فرایند نورد سرد بر خواص مکانیکی ورق جوش انفجاری بررسی پارامترهای شکل دهی در فرآیند پرس بر…
  • توسط: سیملب

    شبیه سازی صنعتی جوش، FSW, MIG,TIG, RSW, LASER WELDING با  Abaqus, Ansys, Sysweld, Simufact شبیه سازی چند فازی با کوپ همزمان میدان حرارت و تنش و بررسی اثر جوش در سیستمهای پیچیده مانند خودرو، توربوماشین ها، صنایع سنگین، شبیه سازی المان محدود فرایند جوش و اثر آن در استحکام، خستگی، ارتعاشات و اکوستیک و تست تصادف (کرش تست) و بهینه سازی چند هدفه با نرم افزارهای اجزا محدود و انجام تست عددی کشش و برش و خمش و خستگی روی قطعات جوش Abaqus,Ansys ,Matlab ,Nc…