ویدئوهای برچسب: «دوچرخه داخل آب»


  • هیدرومِد (Hydro Med): فضایی است که در آن تمامی تمرینات درمانی داخل آب صورت میگیرد. هیدروجیم (Hydro Gym) : فضایی شبیه باشگاه ورزشی است که در آن تمامی تمرینات ورزشی، داخل آب صورت میگیرد. تجهیزات هیدروجیم وهیدرومد: دوچرخه آبی (Aqua Bike )  توصیه شده براي تمرینات با بازدهی بالا در آب  مناسب براي برگزاري دوره هاي آموزشی، درمانی و سرگرمی  دسته ارگونومیک  قابلیت تنظیم ارتفاع صندلی  قابلیت تنظیم دسته در راستای افقی  قابلیت تنظیم ارتفاع دسته  قابل…