ویدئوهای برچسب: «فوت خنده»


  • یه سری اشتباهات ناشیانی که بازیکنان فوتبال به ثمر رسانده انده تا در تاریخ فوتبال باعث روده بر شدن ما از خنده شوند.