ویدئوهای برچسب: «stopivory»


  • تبلیغ تأمل برانگیز انجمن Stop Ivory، در پی اعلام دولت بریتانیا مبنی بر منع معاملات عاج فیل، این تبلیغ ویدئویی را ساخت. این تبلیغ توسط آژانس تبلیغاتی  J. Walter Thompson لندن در سال 2018 ساخته و منتشر شد.  http://www.masirezehni.com/%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba-%d8%a7%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-stop-ivory/ | ویدئوهای بیشتر در:  http://www.masirezehni.com   …