ویدئوهای برچسب: «آموزش درس ریاضی هفتم»


  • در این ویدئو قسمتی از درس اول،از بخش اول فصل نهم ریاضی هفتم آموزش داده شده.  مشاهده ادامه آموزش های ریاضی هفتم در سایت عینکی به ادرس http://einaky.com

  • در این ویدئو قسمتی از درس اول،از بخش اول فصل هفتم  ریاضی هفتم آموزش داده شده.  مشاهده ادامه آموزش های ریاضی هفتم در سایت عینکی به ادرس http://einaky.com

  • در این ویدئو قسمتی از درس اول،از بخش اول فصل ششم ریاضی هفتم آموزش داده شده.  مشاهده ادامه آموزش های ریاضی هفتم در سایت عینکی به ادرس http://einaky.com

  • در این ویدئو قسمتی از درس اول،از بخش اول فصل پنجم  ریاضی هفتم آموزش داده شده.  مشاهده ادامه آموزش های ریاضی هفتم در سایت عینکی به ادرس http://einaky.com

  • در این ویدئو قسمتی از درس اول،از بخش اول فصل چهارم  ریاضی هفتم آموزش داده شده.  مشاهده ادامه آموزش های ریاضی هفتم در سایت عینکی به ادرس http://einaky.com

  • در این ویدئو قسمتی از درس اول،از بخش اول فصل دوم  ریاضی هفتم آموزش داده شده.  مشاهده ادامه آموزش های ریاضی هفتم در سایت عینکی به ادرس http://einaky.com