ویدئوهای برچسب: «اجناس رزین»


  • * تولید قاب عکس های پلی استری کاملا در ایران انجام میشود و وارداتی نمیباشد  * کارخانه مجسمه سازی رولند این موفقیت رو کسب کرده که اجناسی رزینی  در داخل ایران تولید کرده و به دست هموطنان خودمان عرضه کند . تولید قاب عکس ها رزین پلی استر با یک مقدار همت بسیار ساده میباشد با قالب های سیلیکنی این قاب های پلی استری و محصولات رزینی تولید میشود . اگر محل کوچکی رو هم داشته باشید میتوانید شرایطی را ایجاد کنید که این قاب های پلی استر رزین را تولید کنید . …