ویدئوهای برچسب: «نقد فرمالیستی»


  • قسمت پنجم مسعود فراستی در کتاب باز / 13 آبان 1397 سروش صحت و مسعود فراستی  در باب چیستی فرم و محتوا شرح قسمت پنجم: * مسعود فراستی : متر همه چیز فرمه. متر هر چیزی فرمه. محتوا قبل از فرم موجود نیست. فرمه که هر چیزی رو به محتوا ارتقا میده. هر چیزی بعد از شکل گرفتن فرم میگیره. بعضی ها فکر میکنند محتوا از قبل موجوده، اصلا اینجور نیست. هنرمند ایده ای داره که خواب و خوراک رو از آدم میگیره. من برای یک نقد خواب و خوراکم ازم گرفته میشه. این پروسه باعث م…