ویدئوهای برچسب: «تحقیقات پزشکی جدید»


  • تحقیقات روی چند نفر انسان های قطع نخاعی نشان داد که گزاشتن الکترودی در نخاع این افراد میتواند عملکرد حرکتی این افراد را برگرداند. با دیدن این ویدئو بیشتر در این باره بدانیم.