ویدئوهای برچسب: «شرکت شاندیر»


  • صحبتهای سخنگوی دستگاه قضایی را راجع به ماجرای پلمپ شدن دفاتر شاندیر ببینیم و بشنویم.