ویدئوهای برچسب: «سوخت خودرو»


  • مدیریت سوخت یکی از چالش های اصلی ناوگان های بزرگ است و همواره هزینه سوخت بخش عمده ای از هزینه های جاری سازمان های دارای ناوگان های بزرگ خواهد بود. یکی از مزایای استفاده از سیستم های مدیریت ناوگان مدیریت و کاهش هزینه های سوخت مصرفی با افزایش نظارت و بهینه سازی مصرف سوخت است. این کار با روش های مختلفی می تواند انجام شود: ارتباط با ecu و شبکه کن خودرو و دریافت سوخت مصرفی و حجم مخزن سوخت، نصب سنسورهای حجم مخزن یا سوخت مصرفی بر روی خودرو، محاسبه سوخت …

  • در این کلیپ جالب خواهیم دید که چطور میشود از جلبک دریایی سوخت زیست محیطی تولید کرد . و در آینده به جای بنزین از این نوع سوخت در اتوموبیل ها استفاده خواهد شد.