ویدئوهای برچسب: «جملات انگیزشی»


  •  جملات انگیزشی , زندگی ما انسان ها را افکارمان می سازد. بنابراین باید بسیار آگاهانه افکارمان را کنترل کنیم. آگاهانه انرژی مثبت ساطع و جذب کنیم. https://dalanbook.com/blog/motivational-quotes-success  آگاهانه خوشحال و شاد باشیم و آگاهانه به اطرافیان مهر بورزیم. آگاهانه به دنبال خبرهای خوش باشیم و همچنین آگاهانه از زندگی لذت ببریم!  جملات انگیزشی کوتاه موجب ایجاد روحیه و انگیزه در فرد شده و به او انرژی می دهد.اگر به دنبال سخنان و جملات انگیزشی از ب…