ویدئوهای برچسب: «فیزیوتراپی بدنسازی»


  • برای مطالعه مطلب کامل لینک زیر را مطالعه بفرمایید: http://physioaramesh.ir/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-article/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%DA%86%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%82%D9%84%D9%88%DB%8C-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%82/ در فیزیوتراپی آرامش در سعادت آباد آسیبهای ورزشی بدنسازان به صورت تخصصی درمان میشود. …

  • مطلب کامل درباره درای نیدلینگ را در لینک زیر مطالعه بفرمایید: http://physioaramesh.ir/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-article/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%AF/ در این ویدیو فیزیوتراپیست صادق زراعتکار یکی از عضلات ران را درای نیدلینگ میکند. این شیوه برای درمان آسیب های ورزشی، درد ران در بدنسازی، و زانو درد بسیار مناسب است.   …