ویدئوهای برچسب: «خراب شدن سخنرانی»


  • وقتی جمعی از اساتید که در مورد مشکلات کشور جلسه ای گذاشتند و زمان سخنرانی یکی از استاتید به یکباره پاورپوینت هنگ کرد و لج کرد و خلاصه جلوی حل مشکلات کشور رو گرفت.